22-07-2014: Προκήρυξη Προμήθειας Αναλώσιμων ειδών Ατομικής Υγιεινής

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια αναλώσιμων ειδών ατομικής υγιεινής για τους φιλοξενούμενους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκειται σε διαδικασία Πρώτης Υποδοχής στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ) Φυλακίου, συνολικής δαπάνης τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ #31.500,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά #25.609,76€# άνευ ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες (5) από την επόμενη ημέρα υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και τις 31/12/2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04-08-2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014. ( Λ.Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα)

Η πλήρης διακήρυξη είναι εδώ.