22-07-2014: 18/2014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Υ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ, µε γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την  παροχή υπηρεσιών πλυντικών στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, ΤΚ 68006, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, µε κριτήριο κατακύρωσης το  χαμηλότερο μηνιαίο κόστος, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων ή δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά άνευ Φ.Π.Α (19.512,20 €)   για την ανάδειξη του αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλυντικών, στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκειται σε διαδικασία Πρώτης Υποδοχής στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ) Φυλακίου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Προκήρυξης (αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Δ) κατόπιν της Συλλογικής Απόφασης Ε502ΤΡΟΠ.0/15-07-2013(ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΗΞ), την Απόφαση 14149/ΔΕ-119/24-03- 2014 (ΑΔΑ ΒΙΞ9Φ-Β6Ν)  του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  καθώς και την 050/2  ΣΑΕ και τον ενάριθμο με κωδικό 2014ΣΕ05020002.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι και την λήξη αυτής, 31/12/2014[U1]  ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/08/2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014.(Λ.Συγγρού 83,117 45 Αθήνα).

Η πλήρης διακήρυξη εδώ

 [U1]Να εναρμονιστεί με τον αντίστοιχο όρο της Διακήρυξης.