18-07-2014: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες της εκκένωσης των λυμάτων του στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκειται σε διαδικασία Πρώτης Υποδοχής στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ) Φυλακίου, συνολικής δαπάνης τριάντα  χιλιάδες ευρώ #30.000,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά #24.390,25€# άνευ ΦΠΑ . 


Για την πλήρη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για την Διαύγεια πατήστε εδώ