06-02-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Ανοιχτό Δημόσιο Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του  Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και για  το  σύνολο των  υπό  προμήθεια  ειδών ανά ομάδα, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο 21.138,21€ πλέον Φ.Π.Α. ή 26.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και κρατήσεων, που αφορά  τις  εξής  δύο διακριτές μεταξύ τους ομάδες
   ΟΜΑΔΑ  Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

  ΟΜΑΔΑ  Β: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ (1+1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

για να δείτε το πλήρες κείμενο της  προκήρυξηςπατήστε εδώ