03-02-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Υ.Π.Υ.

Στοιχεία της Πρόσκλησης έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ:Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα

Αρ. Διακήρυξης:07/2015

Προϋπολογισμός:  84.146,34 € χωρίς ΦΠΑ 23%

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να εκδηλώσουν ενδιαφέρων «για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου ή την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 90 ημερών» με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 16/02/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 20/02/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:26/02/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για δύο (2) μήνες και να αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου. Οι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της κάθε περιφερειακής υπηρεσίας της Υ.Π.Υ. ήτοι

·        ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας,

·        Κινητή Μονάδα Σάμου,

·        Κινητή Μονάδα Λέσβου,

 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του αντίστοιχου ΚΑΕ 0873 του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών  στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω ΥΔΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και τις διατάξεις του Δημοσίου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).

Το πλήρες Τεύχος της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί:

§  Στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής www.firstreception.gov.gr

§  Στο Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr

§  Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr 

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr  

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ