02-02-2015: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ:Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα

Αρ. Διακήρυξης:06/2015

Συνολικός Προϋπολογισμός:  237.398,36 χωρίς ΦΠΑ 23%

Προϋπολογισμός Υποέργου Α: 154.471,54 χωρίς ΦΠΑ 23%

Προϋπολογισμός Υποέργου Β: 82.926,82 χωρίς ΦΠΑ 23%

 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Παροχή Ιατρικών Υγειονομικών & Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής», στην περιοχή

Α: Φυλακίο Έβρου,

Β: Μόρια Λέσβου

με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 02/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 06/03/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:12/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για έξι (6) μήνες και να αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου. Οι υπηρεσίες παρέχονται στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της κάθε περιφερειακής υπηρεσίας της Υ.Π.Υ. ήτοι

·        ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας,

·        ΚΕΠΥ Μόρια Λέσβου,

 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το

Υποέργο Α αφορά συγχρηματοδότηση κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

·        Υποέργο Β βαρύνει τις πιστώσεις του αντίστοιχου ΚΑΕ 0873/2015 με Α/Α 5251 (ΑΔΑ ΩΩ8ΜΙ-Ο2Ι) του Τακτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών  στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω ΥΔΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και τις διατάξεις του Δημοσίου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr)


Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ