19-12-2014: Προκήρυξη 27/2014 Παροχή Υπηρεσιών Πλυντικών στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε.Έβρου

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό  Διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, µε ηλεκτρονικές προσφορές, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών πλυντικών στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, ΤΚ 68006, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (76.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων και εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά (62.439,02€) χωρίς ΦΠΑ.
Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ