18-12-2014: Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την Διακήρυξη 46/2014

Αναφορικά με τη Διακήρυξη με αριθμό 46/2014, διευκρινίζεται ότι τα είδη προς προμήθεια, που περιγράφονται στο άρθρο 3 του Μέρους Α’ της Προκήρυξης Νο 46/2014, αλλά και στο Β’ Μέρος  αυτής «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», διαχωρίζονται σε δύο (2) Ομάδες.     Όπως επίσης οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  και οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΙΙ και ΙΙΙ) του Μέρους Γ’,  για τις οποίες ισχύουν όλοι οι όροι της ως άνω Προκήρυξης.Η πλήρης διακήρυξης είναι   εδώ