17-12-2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (47/2014) ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Προσκαλεί υποψήφιους Φορείς, που δύνανται να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η Πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 3, του Ν.2362/1995 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ7/6715/9.12.2014 (ΑΔΑ: 97ΗΦΙ-Μ1Ξ) Απόφαση του Δ/ντή της Υ.Π.Υ.

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υ.Π.Υ., ήτοι: Α. Στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Φυλακίου, Β. Στην Κινητή Μονάδα Λέσβου, και Γ. Στην Κινητή Μονάδα Σάμου.

Το χρονικό διάστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: από 1.1.2015 έως και 31.3.2015.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 84.146,34 € χωρίς ΦΠΑ ή 103.500,00€ με ΦΠΑ 23%.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη προσφερόμενη Τιμή.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 15.12.2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23.12.2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αξιολόγησης προσφορών: 23.12.2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στον 1ο όροφο της Κ.Υ. της Υ.Π.Υ. στη Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 117 45 Αθήνα.

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες και να αφορούν στο σύνολο των απαιτούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών (διερμηνείς με φυσική παρουσία, επόπτες, τηλεδιερμηνεία κ.λ.π.), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος της Πρόσκλησης.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται.

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω ΥΔΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και τις διατάξεις του Δημοσίου.

Το Τεύχος της Πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής www.firtsreception.gov.gr στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.http://www.eprocurement.gov.gr/  και στη Διαύγεια ΑΔΑ: 6Ε60Ι-ΒΙΖ  

Για το Τεύχος της Διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΠ7/23/5.1.2015 (ΑΔΑ: Ω9ΘΛΙ-Π93) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Ματαιώθηκε η υπ' αριθμ. 47/2014 Διαγωνιστική Διαδικασία.

Για την Απόφαση Ματαίωσης πατήστε ΕΔΩ