15-07-2014: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 400 KVA ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την την προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους Η/Ζ 400 KVA για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φυλακίου, στην Ορεστιάδα του νομού Έβρου.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ποσού εβδομήντα τρεις χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο κόστος, για την προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους Η/Ζ 400 KVA, με απευθείας ανάθεση για κάλυψη αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φυλακίου, στην Ορεστιάδα του νομού Έβρου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς με ΦΠΑ και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

Για να λάβετε ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού πατήστε τον σύνδεσμο της διακήρυξης.