15-07-2014: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συνολικά 11 κλιματιστικών μονάδων τύπου split και 108 ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης της Δ΄πτέρυγας  στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής της Υ.Π.Υ. στο Φυλάκιο του Έβρου.

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων σφραγισμένων προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/07, για την Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/07, για την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συνολικά 11 κλιματιστικών μονάδων τύπου και θέση σε λειτουργία συνολικά 11 κλιματιστικών μονάδων τύπου split και 108 ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης της Δ΄πτέρυγας  στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής της Υ.Π.Υ. στο Φυλάκιο του Έβρου.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς με ΦΠΑ και αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους  της  διακήρυξης.

 2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Ειδικός Φορέας 43-640) και τον ΚΑΕ 1712.

Η επιμέρουςπροϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των κλιματιστικών μονάδων ανέρχεται στο ύψος των 6.765,00 ευρώ.

Η επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων ανέρχεται στο ύψος των 23.235,00 ευρώ.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, με απόδειξη (αριθμό πρωτοκόλλου), μέχρι την Δευτέρα, 28.07.2014 και ώρα 10.00, στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr με Α.Δ.Α. Ω2ΟΠΙ-ΣΞ5