30-12-2019: Τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αυτοκινήτου τύπου βαν (ΑΡ.ΠΡΩΤ: 21286/ 30-12-2019 ΑΔΑΜ: 19PROC006120591 ΑΔΑ: 6ΚΙ646ΜΤΛΒ-0ΗΖ)

Τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αυτοκινήτου τύπου βαν εννέα(9) θέσεων για τις ανάγκες μετακινήσεων του Κ.Υ.Τ. Φυλακίου Έβρου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΑΡ.ΠΡΩΤ: 21286/ 30-12-2019 ΑΔΑΜ: 19PROC006120591 ΑΔΑ: 6ΚΙ646ΜΤΛΒ-0ΗΖ).

Για τα αρχεία πατήστε  εδώ.