30-11--0001: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών

Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για τις
«Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του»  με κωδικό ΟΠΣ 5030480 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Αρ.Διακήρυξης:   05/2019 ΑΔΑ:6Ν5Γ465ΧΘΕ-Χ84.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.