17-05-2019: ΄Εγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για μετακινήσεις ΥΤΧ

Απόφαση έγκρισης Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: έγκρισης Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με ΑΔΑ:ΩΤ4Β465ΧΘΕ-9ΤΤ

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.