22-01-2019: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

"Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών κ' παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ 5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Αρ.Διακήρυξης: 07/2018

ΑΔΑ: ΩΗ7Σ465ΧΘΕ-Υ6Ε

Το σχετικό αρχείο μπορείτε να το ανασύρετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΔΑΜ: 19PROC004357557/21.01.2019