11-12-2018: Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Επικράτεια

Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Επικράτεια

 

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) ως ο κύριος υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.τ.χ.) που εισέρχονται παράτυπα στην ελληνική επικράτεια, υλοποιεί το χρηματοδοτούμενο Έργο με τίτλο: «Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Επικράτεια».

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία επιχορήγησης (Grant Agreement Νumber HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026 (ABAC NUMBER: 30-CE-0816027/00-21, ΑΔΑ: 7ΡΡ4465ΦΘΕ-Ι1Ψ).

Συν-δικαιούχοι/εταίροι του Προγράμματος είναι η αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ιατρική Παρέμβαση (Med. In, το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία», η Οργάνωση Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ­-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το Μη Κυβερνητικό Σωματείο «PRAKSIS»  και ο «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)».

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω Έργου παρέχονται στους Υ.τ.χ. υπηρεσίες καταγραφής, ενημέρωσης, διερμηνείας, ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εντός των έξι (6) Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), στο Φυλάκιο Ορεστιάδας και στα νησιά της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω.

Η ΥΠ.Υ.Τ. έχει το ρόλο του συντονιστή στην υλοποίηση του Προγράμματος, του διαμεσολαβητή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης είναι αρμόδια για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, συμμετέχοντας σε μία (1) από τις οχτώ (8) υπο-δράσεις του Έργου.

Ο συν-δικαιούχος φορέας«Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία» συμμετέχει σε μία (1) υπο-δράση του Προγράμματος, στο Κ.Υ.Τ. της νήσου Λέσβου.

Ο συν-δικαιούχος φορέας «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ­-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  συμμετέχει σε μία (1) υπο-δράση του Έργου, στα έξι (6) Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.).

Ο συν-δικαιούχος φορέας «PRAKSIS» συμμετέχει σε τέσσερεις (4) υπο-δράσεις του Προγράμματος, και ειδικότερα στα Κ.Υ.Τ. Φυλακίου, Λέρου, Κω και Χίου.

Ο συν-δικαιούχος φορέας «Ιατρική Παρέμβαση (Med. In  συμμετέχει σε μία (1) υπο-δράση του Έργου, στο Κ.Υ.Τ. της Σάμου.

 Ο «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)» συμμετέχει σε δύο (2) υπο-δράσεις του Προγράμματος, στα Κ.Υ.Τ. Λέσβου και Σάμου.

Συνοψίζοντας, το εν λόγω έργο συμβάλλει σημαντικά στην αποστολή της ΥΠ.Υ.Τ, η οποία συνίσταται στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.