23-11-2018: Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών & παιδιών αυτών (ΥΤΧ) από τα λιμάνια Πειραιά και Καβάλας, καθώς επίσης το ΚΥΤ Έβρου, προς τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας

Για να δείτε την διακήρυξη 08/2018 με τίτλο «Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών & παιδιών  αυτών (ΥΤΧ) από τα λιμάνια Πειραιά και Καβάλας, καθώς επίσης το ΚΥΤ Έβρου, προς τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας» με κωδικό ΟΠΣ 5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 πατήστε εδώ