21-11-2018: Μετακινήσεις Yπηκόων Tρίτων Χωρών (ΥΤΧ) & παιδιών αυτών εντός των νησιών του Αν. Αιγαίου» του Ε.Π.Ταμείου Ασύλου Μετανάστευση ς και Ένταξης 2014‐2020

Για να δείτε την διακήρυξη 06/2018 με τίτλο"Μετακινήσεις Yπηκόων Tρίτων Χωρών (ΥΤΧ) & παιδιών αυτών εντός των νησιών του Αν. Αιγαίου" του Ε.Π.Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014‐2020, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για διευκρινήσεις σχετικά με το παραπάνω πατήστε εδώ