29-10-2014: Περίληψη της Νο 35 /2014 Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκκένωσης Λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Απριλίου 2016», με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. O προϋπολογισμός είναι 96.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%). Η ημερομηνία έναρξης υποβολή των προσφορών ορίζεται την 01/12/2014 ώρα 09:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής η 09/12/2014 και ώρα 17:00.

Οι υπηρεσίες εκκένωσης λυμάτων παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)  και κατά 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με κωδ. Έργου ΣΑΕ 050-2 – 2014ΣΕ05020002. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα).  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ’ αριθμό 35/2014 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. 23%.

Οι ειδικότερες προδιαγραφές αναφέρονται λεπτομερώς στο συμβατικό τεύχος της Διακήρυξης.

Η διακήρυξη εστάλη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) την 17/10/2014.

Διευκρινήσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Την αναρτημένη περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να τη βρείτε εδώ