08-06-2018: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΔΑ: 78Ι4465ΧΘΕ-ΦΓΩ) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ !

Για τη λήψη της έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση (ΑΔΑ: 78Ι4465ΧΘΕ-ΦΓΩ) παρακαλώ πατήστε εδώ

Ενημερώνουμε δε πως έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ και πιο συγκεκριμένα στη διαδρομή "http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx" με αριθμό συστήματος 60081,1 η πιο πάνω αναφερόμενη έγκριση ενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, ενώ για τη λήψη της πρόσκλησης μπορείτε να την κατεβάσετε από αυτόν το σύνδεσμο.

Για την παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 60081,1 Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, παρακαλώ πατήστε εδώ.