15-12-2017: Νέοι Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων κατόπιν ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π της ΣΟΧ2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΩΧΕ9465ΧΘΕ-ΝΗΞ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


60Ρ9465ΧΘΕ-0ΓΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ