04-12-2017: Ορθή Επανάληψη πινάκων κατάταξης για την προκήρυξη προσληψης προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ3/2017 με αρ. πρωτ: 16.1/9629/10-08-2017 λόγω διπλοεγγραφών στον πίνακα κωδικού θέσης 208.

ΣΟΧ3  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ(ΟΕ)

ΩΥΑΨ465ΧΘΕ-7Κ5-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ