27-11-2017: Αναμορφωμένοι πίνακες κατηγορίας ΠΕ κατόπιν ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π της ΣΟΧ2/2017 Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσης

Αναμορφωμένοι πίνακες κατηγορίας ΠΕ κατόπιν ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π της ΣΟΧ2/2017.
Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση δράσης χρηματοδοτούμενης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες.