27-04-2017: Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Για την ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παρακαλώ πατήστε εδώ.