13-10-2014: Περίληψη της Νο 22 /2014 Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Ιατρικών Υγειονομικών & Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών για τους νεοεισερχόμενους στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου

Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή Ιατρικών Υγειονομικών & Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών για τους νεοεισερχόμενους στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου.

Στόχος των ενεργειών που θα υλοποιηθούν βάση της συγκεκριμένης διακήρυξης αποτελεί η κάλυψη πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μη νόμιμα εισερχόμενους στην Επικράτεια υπηκόους τρίτων χωρών – μετανάστες και εν δυνάμει πρόσφυγες, προσωρινά διαμένοντες στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου έως 30/04/2016.

Ως επιμέρους στόχοι, αναφέρονται οι εξής:

Ø Ο ιατρικός έλεγχος και η πρωτοβάθμια περίθαλψη σε νεοεισερχόμενους στη Χώρα υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες.

Ø Η ψυχοκοινωνική στήριξη των φιλοξενούμενων στο ΚΕ.Π.Υ.

Ø Η διασφάλιση της υγείας των ωφελούμενων.

Ø Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας της Χώρας.

Ø  Η διασφάλιση ότι λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα για τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η στελέχωση της ομάδας έργου

Ø Ένας (1) Ιατρός.

Ø Ένας (1) Ιατρός, Παιδίατρος.

Ø Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ.

Ø Ένας (1) Ψυχολόγος ΠΕ.

Ø Τρείς (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ.

Ø Τέσσερις (4) Νοσηλευτές ΤΕ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ανωτέρω διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά ( 337.398,37€) πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.

Η δαπάνη  θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΣΕ05020002 της ΣΑΕ 0502 του Ετήσιου Προγράμματος 2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ’ αριθμό 22/2014 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα Γ΄ Άρθρο 1 της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί  χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο ποσοστό 5% δίχως να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολή των προσφορών ορίζεται την 12/11/2014 και ημερομηνία λήξης υποβολής η 18/11/2014

Διευκρινήσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Η αναρτημένη περίληψη της διακήρυξης βρίσκεται εδω

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ