10-10-2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 30/2014_Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΚΕΠΥ Φυλακίου

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Απριλίου 2016», με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. O προϋπολογισμός είναι 749.268,29 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.), η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 19-11-2014 και ώρα 09:00, η ημερομηνία λήξης υποβολής είναι 25-11-2014 και ώρα 17:00.

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο ποσοστό 5% δίχως να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι ειδικότερες προδιαγραφές αναφέρονται λεπτομερώς στο συμβατικό τεύχος της Διακήρυξης. Οι υπηρεσίες σίτισης παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)  και κατά 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με κωδ. Έργου ΣΑΕ 050-2 – 2014ΣΕ05020002. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα). Η διακήρυξη εστάλη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) την 07-10-2014.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο π.δ.118/2007<<Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ.).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ’αριθμό    30/2014 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής /Τεχνική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα Γ  Άρθρο 14 της διακήρυξης.

Διευκρινίσεις  και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης  διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές απαντήσεις-πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.:210.9285132 και 25520.98912, fax: 210.9233119 και 25520.95136, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ευαγγελία Γιαννακοπούλου, Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Λ. Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα, και Ίωνας Παπάζογλου, ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, 680 06 Ορεστιάδα – Έβρος.

Τεύχος Διακήρυξης 

Περίληψη στο Διαύγεια

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης