10-10-2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 34/2014_Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΚΕΠΥ Φυλακίου

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την ανάδειξη αναδόχου «για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) μηνών, από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Απριλίου 2016», προϋπολογισμού 120.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24/11/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 17:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για έξι (6) μήνες και να αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 23%. Οι υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου). Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)  και κατά 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με κωδ. Έργου ΣΑΕ 0502 – 2014ΣΕ05020002. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι την 28/11/2014, στις 10.00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), ενώ το τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέμεται από την Υπηρεσία.

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω σχετικής εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr). Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης του διαγωνισμού στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.): 07/10/2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 10.10.2014

 

Η διακήρυξη αναρτάται επίσης, στις ιστοσελίδες του Φορέα Υλοποίησης (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, www.firtsreception.gov.gr), του Διαχειριστή του Προγράμματος (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, www.mopocp.gov.gr), του προγράμματος Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr και δημοσιεύεται σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Φορέα Υλοποίησης.  

Τεύχος Διακήρυξης

Περίληψη στο Διαύγεια