30-09-2014: Περίληψη της Νο 32 /2014 Προκήρυξης του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό  Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,

Η προμήθεια του  ηλεκτρονικού εξοπλισμού  αφορά τις  εξής  δύο διακριτές μεταξύ τους ομάδες: 

 1.   ΟΜΑΔΑ  Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ συνολικής  δαπάνης  Ομάδος κατά  ανώτατο όριο 16.260,16 € προ ΦΠΑ ή 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2.  ΟΜΑΔΑ Β:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ (1+1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑσυνολικής  δαπάνης Ομάδος κατά ανώτατο όριο 4.878,05€ προ ΦΠΑ ή  6.000,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ανωτέρω διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ ( 26.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Η δαπάνη  και για τις δύο ομάδες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ΣΕ05020005 της ΣΑΕ 0502 του Ετήσιου Προγράμματος 2013 και εντάσσεται στο έργο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 75% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (Τ.Ε.Σ.) και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Γίνονται  δεκτές προσφορές  για  μία  ή  περισσότερες ομάδες  των  υπό προμήθεια  ειδών.

Η  κατακύρωση θα  γίνει  ξεχωριστά για  κάθε  ομάδα, με  κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Όσοι  επιθυμούν να  λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό μπορούν  να  υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 31/10/2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ.  στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί  χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31/10./2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο  Γραφείο  Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ. Συγγρού 83, Αθήνα.

Οι δαπάνες δημοσιότητας της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία και θα αφαιρεθούν από το 1ο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών  της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

 (Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Γιώργος Κασάπης-τηλ.:210 9285123, Αντώνης Φραντζεσκάκης- τηλ. 210 9285146,  Fax : 210 9233119).

Η διάθεση της Διακήρυξης σε έντυπη μορφή γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 π.μ. με 15:00 μ.μ., αδαπάνως από την έδρα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Η πλήρης διακήρυξη εδω