10-09-2014: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και για  την παροχή υπηρεσιών  για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση επαγγελματικών καρτών, συνολικής δαπάνης  900,00€   συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ή  731,71€ άνευ ΦΠΑ .

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς με ΦΠΑκαι αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους  της  διακήρυξης .

 Όσοι  επιθυμούν  να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  μπορούν να  υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 23-09-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ.  στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής  Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  επί της  οδού Λ. Συγγρού 83,  στην Αθήνα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η  Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Οι προσφορές θα αποσταλθούν, θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή,  την Τρίτη, 23/9/2014 και ώρα 11.00, στα γραφεία της  Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007.


Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ