16-11-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 84/2015 ΜΕ (ΑΔΑΜ 15PROC003106355) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧ

Στη συνέχεια παραθέτονται απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται με τις επιστολές των εταιρειών Brink’s Hellas και της G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES (GREECE) SA :
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ