02-10-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 81/2015

Η Υπηρεσία  Πρώτης  Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  έχοντας υπ'όψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ