02-10-2015: Διορθωτική Ανακοίνωση σχετικά με την Προκήρυξη 83/2015 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια ειδών Η/Υ (laptops) και εκτυπωτών για τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής και Σκληρών Δίσκων, Μεταγωγέων SWITCHES, Διακομιστές εκτύπωσης, HOMEPLU

Διευκρινίζεται ότι ο ορθός αριθμός της υπ’αριθμ. EBFX2/5233 (ΑΔΑΜ: 15PROC003091543


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ