28-08-2015: Πρόσκληση για την ανάθεση σε Ανεξάρτητο Φορέα -Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία ή Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών τη διενέργεια επαληθεύσεων δαπανών και ελέγχου Προγράμματος.

<<Ενίσχυση λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών>>.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ      εδώ