30-07-2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αναφορικά με τη Διακήρυξη με αριθμό 18/2014, ΕΟΧ2/3933/21-07-2014 (ΑΔΑ: ΨΙΑΟΙ-4ΔΩ) για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Πλυντικών για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Π.Ε. Έβρου, ανακοινώνεται ότι γίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και διορθώσεις:

1.    Σελίδα 4– Προκύρηξη: Παράγραφος 1, η έκφραση «..με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο μηνιαίο κόστος..» αντικαθίσταται ως εξής «..με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο κόστος ανα είδος άνευ Φ.Π.Α. 23 %..».

2.    Σελίδα 13Άρθρο 1:  Η Παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής «Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 24.000, εικοσιτεσσάρων χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % .»

3.    Διευκρίνιση για το Άρθρο 6 Παράρτημα Β: Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αφορά το σύνολο του προϋπολογισθέν ποσού, ήτοι 19.512,20 και εκδίδεται βάση του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών δημοσίου» .

Για να δείτε την αναρτημένη διευκρίνιση πατήστε εδώ