22-07-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εκτέλεση εργασιών για αντικατάσταση προβληματικών αγωγών αποχέτευσης και αποκατάσταση τελικών επιφανειών στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Έχοντας υπόψη: Α)
1. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής», προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ