22-07-2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2014 ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕ.Π.Υ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αναφορικά με τη Διακήρυξη με αριθμό 21/2014 για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών Εκκένωσης Δεξαμενής Λυμάτων στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου για το διάστημα Αύγουστος  έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΑΔΑ: ΩΘΙΦΙ-ΙΕΙ & ΑΔΑΜ: 14PROC002182692), ανακοινώνεται ότι γίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και διορθώσεις:

1.   Απαλείφεται στο Πίνακα της σελίδας 6  η γραμμή που αναφέρει Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Παράρτημα Ε και από τις σελίδες 7-8  ό,τι σχετίζεται με το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

2.   Απαλείφεται το άρθρο 7  με τίτλο εγγυήσεις που αναφέρεται στο Παράτημα Β με τίτλο Γενικοί Όροι Διενέργειας Διαγωνισμών σελίδες 18-19.

3.   Απαλείφεται το Παράρτημα Ε με τίτλο Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης σελίδες 46-47.

4.   Απαλείφεταιμόνο το άρθρο 7 με τίτλο εγγύηση καλής εκτέλεσης του Παράρτηματος ΣΤ που αναφέρεται στο Σχέδιο Σύμβασης σελίδα 52.

Η πλήρης διευκρινιστική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ