20-01-2015: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισµός σε Ευρώ µε προσφορές μέχρι του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα εννέα  ευρώ και τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (379.349,59 €) άνευ Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής στο ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Υ Λέσβου έως τις 31/12/2015

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι τετρακόσια εξήντα έξι  χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (466.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων . 
Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2015, και βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 43-640 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης φέρει συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 5608 και μπορείτε να το βρείτε εδω