22-03-2019: «Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών & παιδιών αυτών (ΥΤΧ) από τα λιμάνια Πειραιά και Καβάλας, καθώς επίσης το ΚΥΤ Έβρου, προς τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας» ΑΔΑ: 972Υ465ΧΘΕ-7ΟΖ2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. 02/2019 και τίτλο «Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών & παιδιών  αυτών (ΥΤΧ) από τα λιμάνια Πειραιά και Καβάλας, καθώς επίσης το ΚΥΤ Έβρου, προς τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας»
ΑΔΑ: 972Υ465ΧΘΕ-7ΟΖ2.
Για να δείτε τη διακύρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για ΤΕΥΔ ΟΔΙΚΕΣ πατήστε εδώ.