27-02-2019: Διεξαγωγή του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς» με κωδικό ΟΠΣ 5030

Διεξαγωγή του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς» με κωδικό ΟΠΣ 5030480 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Για να δείτε την Προκύρυξη (ΑΔΑΜ:PROC004521347) πατήστε εδώ.

Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς» με κωδικό ΟΠΣ 5030480 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Για να δείτε τη Διακήρυξη (ΑΔΑ:6ΝΨ8465ΧΘΕ-ΝΟΙ, ΑΔΑΜ:19PROC004521907) πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.