29-07-2014: Περαιτέρω Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη 19/2014, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους 400KVA για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΥ Φυλακίου ΠΕ Έβρου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής παράσχει Περαιτέρω  Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη 19/2014, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους 400KVA για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΥ Φυλακίου ΠΕ Έβρου.

Διευκρινίζεται ότι:

·        Η προσφορά θα έχει ισχύ εκατόν είκοσι ημέρες (120ημ.) από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

·        Η εγγυητική συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μήνες .

Σε κάθε άλλη περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι ισχύει το Π.Δ 118/2007

 

Με εκτίμηση

Η Προέδρος

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών