13-06-2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΡ465ΧΘΕ-Η4Β)