06-02-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ