22-01-2019: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

«Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του Ε.Π.  Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»
Αρ.Διακήρυξης:07/2018

ΑΔΑ:ΩΗ7Σ465ΧΘΕ-Υ6Ε

ΑΔΑΜ:19PROC004357557/21.01.2019

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ