20-07-2018: Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΥΠΥΤ & Παροχή διευκρίνησης για την διακήρυξη 02/2018 (τόνερ)