10-07-2018: Διερεύνηση διαθεσιμότητας ακινήτων με κατάλληλες υποδομές για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.