12-07-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 56/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ