19-10-2015: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ 89/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανακήρυξη ανάδοχου για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστι