28-09-2015: Πρόσκληση Α/Α 77/2015 υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΟΜΑΔΑ CPV 444), δια της λήψεως προσφορών