24-09-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού για την υπ' αριθμ. 76/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για το έργο με τίτλο: "Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετά