24-09-2015: Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την Διακήρυξη74/2015 (ΑΔΑΜ : 15PROC003044990) που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση Ελέγχου Πρόσβασης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας.